░ 14 gradi du Liune


per un lettore culturalmente adulto H


tanto è alto stu riguardo
che a 14 gradi du Liune
ti passo e ripasso menz’u culu
prima di intignare improprio
in ‘sta lustra da’ strocca indignata
u justrusu ca è a 14 gradi du picciune
furguwunijo menz’u culu
cugnâvutta e ddrugu ca ‘ncuttunija
caè ‘na cawizza è cawin e chignazzu
rusticu grânnaru varmitta i Parrott
ddrugu ca t’intigna  alla 14 insellata
supr’a cuffa a scecâme aperte
ti minto u ‘mbrogliu e menzu int’u trunânte
santusa mia e marmura t’infarcuno a 40 ‘ndrugate
e doppu ti faccio mintifice int’a pitta ‘e sòsu
scibbiunando a rârica e filice
ca ti fa di sivusu u pinzune da Turra Mellaro
oh marmura mia e murfusuna impacculâta e wenza toga

da U Togu du Marsianu ▐ fine.