U puètë mūzzïka pīrë 2 │Asutt ‘u varcunë da cicōgnë

Assittātë allu frìsk
‘u puètë mūzzïkë pīrë
Asutt ‘u varcunë da cicōgnë
Ca nun volëdë cchiù
Grufulijidï ‘ a porcä
Cacä vilènë e lazzijidë sank ebbilë

Seduto all'ombra
il poeta morde pere
sotto il balcone della cicogna
che non vola più
grufola la porca
caca veleno e sbadiglia sangue e bile