' U puètë mūzzïka pīrë.

Assittātë allu frìsk

‘u puètë mūzzïkë pīrë
Seduto al fresco
il poeta morde pere.