Mario Grasso ░ Littra a V.S.GaudioLittra a V.S. Gaudio
Mastru si’ tu
ca Mastru cci nascisti
iu scrivu minchiatelli di jarzùni
tantu ppi fari mprisi senza mprisa
caru Vu Essi ca stai ammucciatu
ma cu è ca havi occhi ti scumìa
picchi c’è lustru nt’a chiddu ca scrivi.
Ppi quattru past’i mennula sbarrasti
na jspensa ‘i sapienza…e n jornu doppu
ti passi u Ciordu ’n lastricu çiurutu…
È la to’gginirosità fatta sapienza
ca fa arrizzari  a mmidia d’i mischini
iu non mi sento i chisti e mi scappellu
d’aviriti pp’amicu quasi anticu
ca ora è n pezzu ca mi duni anuri.
D’u restu cchi ti dicu?
ham’ha fari na festa
cca a Catania appena poi
appena vuoi,
c’ammenu ni vardamu occhi nall’occhi!
Possibbili ca ncasu t’ancuntrassi
non ti canusciu?
Alessandro? Cci u dissi ca t’aspettu:
mario grasso
La Wordle della Littra di Mario Grasso 

Hit Parade della Settimana

L'amore ha gli occhiali da sole di Isabella Rossellini.

John M. Bennett ▒ Rool

V.S. Gaudio ⁞ Wikipedia vs Ministero Interno

Pezón™ e la parrottologia dello Stato│

Otto colonne di fango e la torre saracena ▒