DRUUNA SHQIPTARE ▌V.S.Gaudio
Incontro Druuna influenzata a Durrës. Da tempo, pur nel mistero che avvolge la sua Herkunft, si vociferava che fosse di etnia albanese, tanto che molti hanno presupposto che dietro la mia Aurélia Steiner di Durrës ci fosse la morfologia mesoendomorfa ma compatta come il legno di Druuna. Difatti il lemma dru-ri è “albero”, “legno”; l’aggettivo drunòr è “legnoso”, “ligneo”. L’abbiamo intervistata in shqip, una lingua che padroneggia bene, anche se, in merito alla sua effettiva Herkunft, non ci ha svelato niente. Comunque ha preteso Beckett in shqip e abbiamo tradotto per lei qualcuna delle Mirlitonnades[i] che Beckett incominciò a scrivere nel 1976.© Paolo Eleuteri Serpieri
Druuna Drunòre Druuna Di Legno
VS Nga vjen?
Di dove sei?
DRUUNA E ti nga vjen?
VS Nga Gaz!
Da(De) Gaudio(ma può essere anche: Gas; vs assonanza di Gaz con dialetto saraceno:”Caz”).
D O prej gaz!...prej caz...
O da gas!... o da gaudio...da(de) cazzo... La preposizione "prej" sembra più a tono con il cognome originario, difatti “nascita”, “provenienza”, “origine”, “matrice” si dice in shqip: prejàrdhje.
VS Si quhesh?
Come ti chiami?
D Druuna.
VS Druuna. Emër. E i mbiemër?
Druuna. Nome. E il cognome?
D Drunore.
VS “Legnosa?” Druuna Drunòre? Pra: “Una di legno legnosa”?
“Pra” vuol dire “cioè”.
D  Po. Nuk është “una di legno legnosa”. Është: Dru=legno.Unë:io. Drunòr: legnoso.Do të ishtë: “legno io legnoso”: Drùnë Drunòr. Pas i mbiemër ka qenë femèror: Drunòre. Kuptoni?
Sì. Non è “una di legno legnosa”. E’: Dru=legno, Unë: io. Drunòr:legnoso. Sarebbe: “legno io legnoso”: Drùnë Drunòr. Poi il cognome è stato(fatto) femminile: Drunòre. Capisci?
VS Kuptoj. Druuna e Shqiptare! O: atë Shqiptar?
Capisco. Druuna l’Albanese! O: padre Albanese?
D I poet kuptuaka!
Il poeta capisce! (“kuptuaka” è la terza persona del presente ammirativo di kuptoj…)
VS Druuna, si je?
Come stai?
D Jam me gripë. Dhe ti?
Ho l’influenza. E tu?
VS Nuk më zë gjumi…
Non riesco a dormire…
D  Pse?
Perché?
VS  Të mendoj gjithmonë.
Penso sempre a te.
D Unë jo.
Io no.
VS Është  prapa i fillim e punëve.
E’ dietro il principio della cosa.
D Dhe përpara?
E davanti?
VS (-φ).
D Grek?
VS Midis gabim e penis.
Fra fallo e pene.
D E prapanicë… shkruan?
E “sedere”…scrive?
VS Eleuteri Serpieri ka shkruar këte libër…
E.S. ha scritto questo libro…
D E ti  je torollak që lexon!
E tu sei il fesso che legge!
VS   Karakter është i madh…
D E ti prandaj je miop e ke pagjumësisë ?
E tu per questo sei miope e hai l’insonnia?
VS E rreh “k”…
La pulsione “k”
D E (-φ) që të fërkon. Gëzuar , Lacan! Gjithmonë Lacan, ti?
E (-φ) che ti frega. Cincin, Lacan! Sempre Lacan, tu?
VS E ti atëherë gjithmonë më kap trangui?!
© Paolo Eleuteri Serpieri

E tu allora sempre a pigliare cetrioli?!
D Oh, i poet xheloz!
Oh, il poeta geloso!
VS Ti je i personazh që   e kap më një tjetër në vrimë e prapanice.
Tu sei il personaggio che lo prende più di altri nel buco del sedere.
D E ti je i poet që e kap më një tjetër në dorë.
E tu sei il poeta che lo prende più di altri in mano.
VS Gjithmonë më pak se ti. E pastaj  unë kap tim në dorë. Sikur të përfytyroj, nuk përdor e dorë…
Sempre meno di te. E poi io prendo il mio in mano.Se penso a te, non c’è bisogno di prenderlo in mano(non uso, non mi servo del)la mano…
D Oh, i qitës kaluar!
Oh, il tiratore trascendente!
VS Do të deshiroje që të vizauakësh një tjetër, Manara, Trillo, Jordi Bernet?...
Vorresti che ti disegnasse un altro, Manara, Trillo, Jordi Bernet?
D Jo.
No.
VS Je e mirë ashtu? E pikturon i fortë, Eleuteri?
Stai bene così? Lo pittura consistente, Eleuteri?
D Ti je budalla.
Tu sei scemo!
VS Ke lexuar  tim artikull në “lunarionuovo”[ii]?
Hai letto il mio articolo su “lunarionuovo”?
D Jo.
No.
VS  Ke lexuar tim post në “gaudia 2.0”[iii]?
D Jo.
VS çfarë lexon përgjithësisht ?
Che leggi generalmente?
D Revista pornografika.
Riviste pornografiche.
VS Mall e qime?
Roba di pelo?
D Qime, lëkurë e penis.
Pelo, pelle e pene.
VS Në italisht bëhet shumë “p”
In italiano si fa più, molto, “p”.
D V.S., në Szondi jo, nuk na vij.
V.S., in Szondi no, non ci vengo.
VS E ku shkojmë?
E dove andiamo?
D Në një vjershë.
In una poesia.
VS Një ime poezi ?
Una mia poesia?
D Një poezi e Beckett.
VS E fortë e që shummolon?
Dura e che fa lo shummulo?
D  Je  më i keq i Veblen. Një (-φ) intensiv: “un coglione eterno”.{in italiano}
Sei peggio di Veblen. Un (-φ) intensivo: “un coglione eterno”.
Druuna in un'altra Beckettiana

9.
së pari
prej sheshtë mbi fortë
e djathta
apo e majta
nuk ka gië

pastaj
prej sheshtë mbi e djathta
apo e màjta
e màjta
apo e djathta

më në fund
prej sheshtë mbi e màjta
apo e djathta
kuk ka gië
mbi tërë
e kokë
(d’abord/à plat sur du dur/la droite/ou la gauche/n’importe//ensuite/à plat sur la droite/ou la gauche/ou la droite//enfin/à plat sur la gauche/ou la droite/n’importe/sur le tout/la tête)

13.
natë që bëjen shumë
lùtem të agim
natë prej hir
perëndon
(nuit qui fais tant/implorer l’aube/nuit de grace/tombe)
16.
ai që kanë të sy
keq parë prej mirë
të gishta lënë
prej mirë për të zhvilluar
shtrëngo i mirë
të gishta të sy
i mirë
kthehet më mirë
(ce qu’ont les yeux/mal vu de bien/les doigts laissé/de bien filer/serre-les bien/les doigts les yeux/le bien revient/en mieux)

22.
të marra që tosht
kurrë më shumë
shpejt
rithoni
(fous qui disiez/plus jamais/vite/redites)

29.
më kembë i patùndur
megjithëse nuk duke presur
ai i kalon përpara
duke shkuar pa qëllim
(de pied ferme/tout en n’attendant plus/il se passe devant/allant sans but)
30.
sapò gjuai i vetmùari-vendi e kokë
që qe e qetësì pas e furtunë
(sitôt sorti de l’ermitage/ce fut la calme après l’orage)

VS Kur është ajo që pëlqen të shumë?
Qual è quella che ti piace molto?
D Ajo që më pëlqen më shumë. E i poet intensiv (-φ) ka  ngazuar edhe Beckett në  ide fikse i gazi!
Quella che mi piace molto. E il poeta intensivo (-φ) ha “ingaudiato” anche Beckett nell’ossesssione del gaudio(ovvero, lo fa capire nella pronuncia Druuna, del “caz”→assonanza gaz: caz: dice con il suo particolare accento shqip: "ide fikse icàzi")!


[i] Le Mirlitonnades intere saranno, comunque, pubblicate in versione shqip su “Uh Magazine”.In verità, l’intervistatore le aveva già tradotte nel 2006. Per la pronuncia della lingua shqip, ricordiamo alcune regole: la ë è muta o semimuta; la c si legge come la z di stazione, prezzo; la ç è una c palatale, come cena; dh, come l’inglese th di there; gj ha un suono intermedio tra gi e ghi; j come la i di iuta; q ha un suono internedio tra ci e chi; sh vale sc, palatale di sciarpa; x va letta come la z sonora di zona; xh va letta come la g palatale di gelato; y è la u francese; z  è la s sonora di isola.
[ii] V.S.Gaudio, Tipologia di Druuna, “Lunarionuovo”n.12,novembre 2005
di v.s.gaudio